Algemene voorwaarden

Webbers | Digital Agency

Versie 1.0
Datum: 26 november 2020

Dit zijn de algemene voorwaarden van Webbers B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78096820 en gevestigd aan de Danzigerbocht 11 in Amsterdam. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Webbers en op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

Webbers is een full service digitaal bureau dat zijn klanten onder meer ondersteunt bij webdesign, softwareontwikkeling en (online) marketing. Raadpleeg www.webbers.com voor meer informatie en voor actuele contactgegevens.

Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een aantal aanvullende hoofdstukken. Het algemeen deel is van toepassing op iedere overeenkomst die u met Webbers sluit. Afhankelijk van de geleverde diensten kunnen er ook één of meerdere aanvullende hoofdstukken op de overeenkomst van toepassing zijn.

Algemeen deel

Artikel 1. Definities

Alles met hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden, hebben de betekenis zoals hieronder wordt beschreven.

 • Diensten: de activiteiten die Webbers ten behoeve van Opdrachtgever verricht, zoals nader gedefinieerd in de Overeenkomst, welke onder meer maar niet uitsluitend kunnen bestaan uit:
  • Webdesign en softwareontwikkeling: het ontwerpen, ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van websites en software en alle werkzaamheden die daarmee samenhangen, zoals het opstellen van documentatie en het installeren van updates of upgrades voor de websites en software.
  • Consultancy en optimalisatie: het geven van advies met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van websites en software en alle werkzaamheden die daarmee samenhangen, zoals projectmanagement, alsmede het adviseren in en/of uitvoeren van online marketing.
  • Hosting en domeinnaamregistratie: het via het internet beschikbaar stellen van bepaalde websites, software of andere materialen en al hetgeen daarmee samenhangt, zoals het bemiddelen bij de verkrijging van een domeinnaam.
 • Eindgebruikers: alle natuurlijke personen die gebruik maken van de door Webbers geleverde Diensten. Dit kunnen onder meer maar niet uitsluitend werknemers en/of klanten van Opdrachtgever zijn.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 • Kantoortijden: de tijd van 9:00 tot 17:30 (Nederlandse tijd) op Werkdagen.
 • Klantdata: alle gegevens die door Opdrachtgever (of Eindgebruikers) worden opgeslagen via of met gebruik van de Diensten, of die anderszins door Opdrachtgever aan Webbers beschikbaar worden gesteld onder de Overeenkomst.
 • Materialen: alle websites, (web)applicaties, software, gegevens, documentatie, concepten, teksten, brochures, folders, afbeeldingen, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest in de ruimste zin van het woord.
 • Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst met Webbers sluit.
 • Overeenkomst: de volledige overeenkomst tussen Webbers en Opdrachtgever, inclusief de hoofdovereenkomst (zoals een offerte), deze algemene voorwaarden en alle aangehechte bijlagen of anderszins overeengekomen documenten.
 • Partijen: Webbers en Opdrachtgever afzonderlijk of gezamenlijk.
 • Vertrouwelijke Informatie: alle informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan de ontvangende Partij redelijkerwijs moet begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard is.
 • Werkdagen: de dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officieel erkende Nederlandse feestdagen of andere dagen waarvan Webbers vooraf schriftelijk heeft aangegeven gesloten te zijn.

Artikel 2. Totstandkoming en rangorde

 • Alle offertes en aanbiedingen van Webbers zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de datum die in de offerte of het aanbod is vermeld. Webbers is niet verplicht om een aanvaarding aan te nemen na het verstrijken van deze termijn, maar indien Webbers daartoe overgaat, geldt de offerte of het aanbod alsnog als aanvaard.
 • Indien Webbers een offerte of aanbieding (mede) baseert op gegevens afkomstig van Opdrachtgever welke onjuist blijkt te zijn, heeft Webbers het recht om de offerte, het aanbod of de reeds tot stand gekomen Overeenkomst daarop aan te passen dan wel om de reeds gesloten Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 • Webbers is niet gebonden aan een door Opdrachtgever uitgebrachte afwijkende aanvaarding van de offerte of het aanbod, ook niet wanneer de afwijking slechts ondergeschikte aspecten betreft.
 • Indien Opdrachtgever de offerte of het aanbod niet uitdrukkelijk aanvaardt, maar wel die indruk wekt (bijvoorbeeld door alvast bepaalde Diensten door Webbers te laten verrichten die onderdeel zijn van de offerte of het aanbod), geldt de offerte of het aanbod eveneens als aanvaard.
 • Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, heeft het bepaalde in deze algemene voorwaarden voorrang.
 • Bij tegenstrijdigheden in deze algemene voorwaarden, hebben de afspraken zoals neergelegd in de aanvullende hoofdstukken steeds voorrang op het bepaalde in het algemeen deel.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

 • De datum van aanvaarding door Opdrachtgever geldt telkens als ingangsdatum voor de Diensten, tenzij anders overeengekomen.
 • Webbers zal zich inspannen om de Diensten binnen het overeengekomen tijdspad (of binnen een redelijke termijn indien er geen tijdspad is overeengekomen) te leveren. Door Webbers genoemde termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De Diensten zullen door Webbers op basis van een inspanningsverplichting worden geleverd aan Opdrachtgever, tenzij door Webbers uitdrukkelijk en schriftelijk een concreet resultaat of een specifieke garantie is toegezegd.
 • Webbers heeft het recht om de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en om de verschillende fasen afzonderlijk aan Opdrachtgever te factureren.
 • Webbers heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan, komen alleen voor rekening van Opdrachtgever als dit vooraf is overeengekomen.
 • Webbers zal bij de uitvoering van de Overeenkomst rekening houden met redelijke verzoeken van Opdrachtgever, of gemotiveerd aangeven waarom zij dit niet doet. Als Opdrachtgever ondanks deze motivatie staat op het doorvoeren van het verzoek, zal Webbers (voor zover het verzoek redelijkerwijs uitvoerbaar is) de werkzaamheden uitvoeren voor rekening en op risico van Opdrachtgever.

Artikel 4. Medewerking door Opdrachtgever

 • Opdrachtgever is gehouden om alle ondersteuning te bieden die nodig is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat:
  • alle informatie en materialen waarvan Webbers aangeeft dat deze nodig zijn, of waarvan Opdrachtgever hoort te begrijpen dat deze nodig zijn, tijdig en kosteloos aan Webbers beschikbaar worden gesteld; en
  • Webbers toegang heeft tot alle diensten en accounts (zoals webhostingaccounts of sociale media) onder het beheer van Opdrachtgever voor zover dit nodig is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig de medewerking verleend zoals omschreven in het vorige lid, heeft Webbers het recht om de Diensten op te schorten totdat de medewerking alsnog door Opdrachtgever is verleend.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Opdrachtgever verstrekte informatie en materialen. Webbers heeft het recht maar niet de verplichting om deze op juistheid en volledigheid te onderzoeken. Indien blijkt dat de informatie of materialen onjuistheden bevatten of onvolledig zijn, heeft Webbers het recht om de Diensten op te schorten totdat Opdrachtgever de tekortkomingen heeft verholpen.
 • In de situatie zoals hiervoor beschreven in artikel 4.2 en 4.3 kan Webbers alle hieruit voortvloeiende redelijke kosten (bijvoorbeeld wegens het beschikbaar houden van personeel) bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 • Indien Opdrachtgever aan Webbers bepaalde informatiedragers, elektronische bestanden, software of andere materialen beschikbaar stelt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen, malware of defecten.
 • Opdrachtgever is gehouden om bij het gebruik van de Diensten alle redelijke adviezen en instructies van Webbers op te volgen.

Artikel 5. Meerwerk

 • Opdrachtgever kan Webbers op ieder moment verzoeken tot het verrichten van werkzaamheden die buiten de Overeenkomst vallen (“meerwerk”). Webbers zal beoordelen of een verzoek van Opdrachtgever al dan niet als meerwerk moet worden aangemerkt en is niet verplicht om dergelijke verzoeken in te willigen. Webbers kan het verzoek bijvoorbeeld weigeren als dit om technische of praktische redenen niet haalbaar of uitvoerbaar is.
 • Webbers zal Opdrachtgever in het geval van meerwerk vooraf informeren over de hiermee gepaard gaande (geschatte) kosten en zal het meerwerk pas uitvoeren na akkoord van Opdrachtgever. Het hiervoor bepaalde geldt niet bij meerwerk dat noodzakelijk is in het kader van de reeds overeengekomen Diensten, dan wel voor meerwerk dat naar verwachting maximaal 4 uur tijd in beslag zal nemen. Dergelijk meerwerk wordt zonder toestemming op basis van nacalculatie uitgevoerd.
 • Webbers zal bij het uitvoeren van meerwerk telkens uitgaan van de tussen Partijen overeengekomen tarieven, of bij het ontbreken daarvan van de gebruikelijk door haar gehanteerde tarieven.

Artikel 6. Intellectuele Eigendomsrechten

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berusten alle Intellectuele Eigendomsrechten op de door Webbers beschikbaar gestelde of ontwikkelde Materialen bij Webbers of diens toeleveranciers.
 • Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrechten met betrekking tot de Materialen die uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Indien en voor zover Partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Opdrachtgever alleen gerechtigd om de Materialen in te zetten voor eigen gebruik.
 • Webbers is niet verplicht tot het verstrekken van broncode of documentatie met betrekking tot de beschikbaar gestelde of ontwikkelde Materialen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever heeft tevens niet het recht om deze broncode te achterhalen door middel van reverse engineering of daarmee vergelijkbare technieken, behoudens voor zover bij dwingend recht is toegestaan.
 • Webbers kan (technische) maatregelen nemen om de beschikbaar gestelde of ontwikkelde Materialen te beschermen tegen onbevoegde toegang of ongeautoriseerd gebruik. Opdrachtgever heeft niet het recht om deze maatregelen te omzeilen of ongedaan te maken, behoudens voor zover bij dwingend recht is toegestaan.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de Materialen zoals ontwikkeld of aangeleverd door Webbers, dan wel om enige aanduidingen van Intellectuele Eigendomsrechten daaruit te verwijderen of om deze aan te passen.

Artikel 7. Klantdata

 • Alle rechten op Klantdata, met inbegrip van eventuele Intellectuele Eigendomsrechten, berusten bij Opdrachtgever. Webbers zal hierop geen eigendomsaanspraken doen en zal deze uitsluitend gebruiken in het kader van de levering van de Diensten.
 • Opdrachtgever verstrekt hierbij een beperkt gebruiksrecht aan Webbers om de Klantdata te gebruiken gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor zover dit nodig is ten behoeve van de levering van de Diensten.
 • Tenzij anders overeengekomen, is Webbers niet gehouden tot het inladen, omzetten, aanpassen, verbeteren en/of migreren van Klantdata als onderdeel van de Diensten. Webbers kan voor ondersteuning hierbij afzonderlijke kosten in rekening brengen.

Artikel 8. Exit-regeling

 • Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, kan Webbers, op verzoek van Opdrachtgever, eenmalig een kopie van de Klantdata verstrekken in een daarvoor gebruikelijk bestandsformaat en op een daarvoor gebruikelijke wijze. Webbers kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen.
 • Webbers is niet verplicht om aanvullende ondersteuning te bieden bij de migratie of overstap naar een andere ICT-toeleverancier, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever is hiervoor zelf verantwoordelijk. Indien Webbers besluit om, op verzoek van Opdrachtgever, toch bepaalde ondersteuning te bieden in dit kader, kan Webbers hiervoor redelijke kosten in rekening brengen.
 • Tenzij anders overeengekomen is Webbers niet gehouden om aan Opdrachtgever dan wel een andere ICT-toeleverancier informatie te verschaffen over de technische werking dan wel de configuratie van de Diensten.
 • Webbers is pas gehouden tot het verstrekken van een kopie van de Klantdata, en tot het eventueel (indien en voor zover overeengekomen) verlenen van aanvullende ondersteuning zoals beschreven in dit artikel, nadat Opdrachtgever alle op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan Webbers heeft voldaan.

Artikel 9. Geheimhouding

 • Beide Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze wordt verstrekt.
 • De ontvangende Partij zorgt dat Vertrouwelijke Informatie van de verstrekkende Partij eenzelfde niveau van bescherming krijgt als dienst eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.
 • Partijen leggen de hiervoor beschreven verplichting met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie ook op aan hun werknemers en eventuele ingeschakelde derden.
 • De plicht tot het geheimhouden van Vertrouwelijke Informatie geldt niet indien en voor zover de ontvangende Partij kan bewijzen dat deze:
  • voor de datum van verstrekking al in het bezit was van de ontvangende Partij;
  • verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze enige geheimhoudingsplicht jegens de verstrekkende Partij zou schenden door de verstrekking;
  • beschikbaar is uit openbare bronnen, zoals kranten, octrooidatabanken, publiek toegankelijke websites of diensten; of
  • onafhankelijk en zonder gebruikmaking van enige informatie van de verstrekkende Partij is ontwikkeld door de ontvangende Partij.
 • Indien een Partij een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft zij het recht om tot afgifte over te gaan. De verstrekkende Partij wordt echter zo spoedig mogelijk (vooraf) over het bevel geïnformeerd, tenzij dit niet is toegestaan. Indien de verstrekkende Partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kort geding), zal de ontvangende Partij wachten met afgifte tot hierop is beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.
 • Niets in de Overeenkomst staat eraan in de weg om kennis en ervaring die Webbers opdoet bij de levering van de Diensten in te zetten ten behoeve van andere projecten en/of andere klanten, voor zover hierbij geen Vertrouwelijke Informatie van Opdrachtgever wordt gebruikt.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 • Als compensatie voor de Diensten is Opdrachtgever de prijzen verschuldigd zoals opgenomen in de Overeenkomst. Alle door Webbers afgegeven prijzen zijn in euro's en exclusief btw en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 • Webbers heeft het recht om de Diensten vooraf te factureren. Opdrachtgever stemt hierbij in met elektronische facturatie door Webbers. Voor alle door Webbers verstuurde facturen geldt een betaaltermijn van 14 dagen.
 • Indien Opdrachtgever het niet eens is met de inhoud van een factuur, heeft Opdrachtgever het recht om het betwiste (maar niet het overige) deel van de factuur op te schorten. Een eventuele betwisting dient binnen de betaaltermijn schriftelijk aan Webbers kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Webbers zal zo spoedig mogelijk beoordelen of het bezwaar van Opdrachtgever terecht is. In het geval de betwisting onterecht blijkt, zal Opdrachtgever het openstaande bedrag alsnog binnen 14 dagen voldoen.
 • Indien Opdrachtgever, behoudens de situatie beschreven in het vorige lid, een factuur niet of niet volledig binnen de betalingstermijn voldoet, is hij van rechtswege (zonder voorafgaande ingebrekestelling) in verzuim. Webbers is in een zodanig geval gerechtigd om:
  • bij Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor handelstransactie in rekening te brengen; en
  • de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten tot het openstaande bedrag volledig door Opdrachtgever is voldaan.
 • Indien Opdrachtgever een openstaande factuur na aanmaning of ingebrekestelling wederom niet voldoet, heeft Webbers het recht om de vordering uit handen te geven. Eventuele door Webbers gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders en incassobureaus, komen in een dergelijk geval voor rekening van Opdrachtgever.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn eventuele door Webbers genoemde prijzen en (uur)tarieven exclusief onkosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de door Webbers gemaakte reis- en verblijfskosten.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft Webbers voor het verrichten van Diensten buiten Kantooruren het recht om een opslag van 150% ten opzichte van de gebruikelijke prijzen en (uur)tarieven in rekening te brengen.
 • Opdrachtgever is niet gerechtigd om de op hem rustende betalingsverplichtingen te verrekenen met enige vorderingen op Webbers, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 11. Prijswijzigingen

 • Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het doorlopend of herhaaldelijk leveren van Diensten (oftewel indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft), gelden voor het doorvoeren van prijswijzigingen de onderstaande uitgangspunten:
  • Webbers heeft het recht om de prijzen voor de Diensten jaarlijks eenzijdig te verhogen met een percentage van maximaal 5 procent, mits deze prijsverhoging minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk bij Opdrachtgever is aangekondigd.
  • Webbers heeft het recht om de prijzen per direct te verhogen indien de prijsverhoging verband houdt met veranderingen in wet- en regelgeving, dan wel gewijzigde tarieven van toeleveranciers die pro rata aan Opdrachtgever worden doorberekend (zoals hostingkosten en licentiekosten).
 • Bij het doorvoeren van prijsverhogingen conform het vorige lid heeft Opdrachtgever niet het recht om de Overeenkomst op te zeggen. Eventuele andere of hogere prijsverhogingen dan hiervoor bedoeld kunnen door Webbers alleen worden doorgevoerd met inachtneming van het bepaalde in artikel 16.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Webbers voor schade of andere claims als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, een onrechtmatige daad of op enige andere grond, met inbegrip van aanspraken op grond van een garantieverplichting of vrijwaring dan wel eventuele ongedaanmakingsverplichtingen na ontbinding van de Overeenkomst, is beperkt conform het bepaalde in dit artikel.
 • Het maximale bedrag waarvoor Webbers kan worden aangesproken is beperkt tot de som van de facturen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst aan Webbers verschuldigd is (exclusief btw) over een periode van 6 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tot een maximumbedrag van €50.000,- per kalenderjaar, ongeacht het aantal gebeurtenissen in het betreffende jaar.
 • Onverminderd het hiervoor bepaalde is Webbers niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 • Webbers is in geen geval aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de verzekeraar ter zake uitkeert, vermeerderd met het eigen risico van Webbers.
 • De aansprakelijkheid van Webbers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Webbers onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke wordt gesteld, waarbij aan Webbers een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt geboden en Webbers ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Webbers in staat is om adequaat te reageren.
 • Enige tussen Partijen overeengekomen beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Webbers, dan wel in het geval van dood of lichamelijk letsel.

Artikel 13. Overmacht

 • Webbers is niet verplicht tot nakoming van de Overeenkomst en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade indien en voor zover de nakoming van de Overeenkomst is verhinderd als gevolg van overmacht.
 • Onder overmacht kunnen in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen zijn: branden, overstromingen, stakingen, stroomstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, overmacht van toeleveranciers van Webbers, netwerkaanvallen en (D)DOS-aanvallen, in- en uitvoerbelemmeringen, oorlog en terreur. Eventuele liquiditeitsproblemen aan de zijde van Opdrachtgever kwalificeren niet als overmacht.
 • Als de overmachtsituatie langer dan 3 maanden aanhoudt, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de andere Partij. Eventuele reeds door Webbers verrichte Diensten zullen in dat geval pro rata worden gefactureerd.

Artikel 14. Overname aan personeel

 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie met Webbers voortduurt, alsmede binnen één jaar na afloop daarvan medewerkers van Webbers in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webbers.
 • Onder medewerkers van Webbers worden in dit artikel verstaan: alle personen die in dienst zijn van Webbers of een aan Webbers gelieerde onderneming, of die niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan het verrichten van werkzaamheden van Opdrachtgever in dienst waren van Webbers of een aan Webbers gelieerde onderneming, ongeacht de reden van uitdiensttreding.
 • In het geval van overtreding van het in dit artikel beschreven verbod is Opdrachtgever een direct opeisbare boete aan Webbers verschuldigd van €25.000,- per overtreding, vermeerderd met een boete van €2.500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt tot een maximum van €50.000,-, onverminderd het recht van Webbers om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Duur en beëindiging

 • Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het leveren van bepaalde Diensten die eindigen door het volbrengen van specifieke werkzaamheden of taken (oftewel als het een eenmalige overeenkomst betreft), is de looptijd van de Overeenkomst gelijk aan de periode die nodig is om de betreffende Diensten te leveren.
 • Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de periodieke of constante levering van bepaalde Diensten (oftewel als het een duurovereenkomst betreft), wordt de looptijd schriftelijk vastgelegd. Als Partijen geen nadere afspraken over de looptijd hebben gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een periode van ten minste 12 maanden.
 • Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is die voor bepaalde tijd is aangegaan, kan deze door beide Partijen schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Bij het uitblijven van een dergelijke opzegging wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.
 • Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is welke voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan kan deze door beide Partijen na een initiële periode van 12 maanden op ieder moment schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.
 • Het is Partijen niet toegestaan om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens de gevallen waarvoor in deze algemene voorwaarden of in andere onderdelen van de Overeenkomst expliciet een uitzondering is gemaakt.
 • Webbers heeft het recht om de Overeenkomst met directe ingang (geheel of gedeeltelijk) op te schorten dan wel de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) op te zeggen of te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt en de tekortkomingen niet binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling herstelt. Een voorafgaande ingebrekestelling is niet vereist in de gevallen waarin het verzuim op grond van de wet van rechtswege intreedt;
  • Opdrachtgever faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of surseance van betaling krijgt verleend, het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd of diens bedrijfsactiviteiten worden gestaakt;
  • door vertraging of andere tekortkomingen aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Webbers kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen condities uitvoert; of
  • er zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de Overeenkomst onmogelijk wordt, of waardoor ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Webbers kan worden gevergd.
 • Na opzegging of ontbinding zijn eventuele resterende vorderingen van Webbers op Opdrachtgever direct opeisbaar, ongeacht de reden van beëindiging.

Artikel 16. Wijziging van de Overeenkomst

 • Webbers behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal wijzigingen ten minste 1 maand van tevoren schriftelijk bij Opdrachtgever aankondigen. Eventuele wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten Overeenkomsten.
 • Als Opdrachtgever een wijziging niet wenst te accepteren, kan Opdrachtgever binnen 14 dagen na de aankondiging schriftelijk bezwaar maken. Indien Webbers vervolgens besluit om de wijziging ondanks het bezwaar van Opdrachtgever door te voeren, kan Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen en uiterlijk tot de datum waarop de wijziging in werking treedt.
 • De hierboven beschreven procedure geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang of voor wijzigingen in het voordeel van Opdrachtgever. Dergelijke wijzigingen kunnen door Webbers eenzijdig en met directe ingang worden doorgevoerd.
 • Wijzigingen in andere onderdelen van de Overeenkomst kunnen alleen worden doorgevoerd met schriftelijke instemming van beide Partijen.

Artikel 17. Overige bepalingen

 • Partijen kunnen de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst slechts overdragen aan een derde met schriftelijke toestemming van de andere Partij.
 • In afwijking van het hiervoor bepaalde heeft Webbers het recht om de Overeenkomst zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever over te dragen aan een moeder-, zuster- of dochtermaatschappij dan wel aan een derde Partij in het geval van fusie of overname. Webbers zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren indien een dergelijke overdracht heeft plaatsgevonden.
 • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover dwingend recht niet anders voorschrijft, zullen eventuele geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Webbers gevestigd is.
 • Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de hele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke clausule gestalte wordt gegeven.
 • Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie via e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. In afwijking van het hiervoor bepaalde dient een ingebrekestelling, opzegging of ontbinding van de Overeenkomst steeds per aangetekende briefpost plaats te vinden.
 • De door Webbers ontvangen of opgeslagen versie van communicatie, evenals eventuele door Webbers bijgehouden logbestanden of verrichte metingen, gelden als authentiek bewijs, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever zal Webbers steeds onverwijld schriftelijk op hoogte van enige wijzigingen in naam, rechtsvorm, postadres, e-mailadres, telefoonnummer of rekeningnummer. Webbers kan aan de acceptatie van dergelijke wijzigingen nadere voorwaarden verbinden.

Webdesign en softwareontwikkeling

Artikel 18. Ontwikkeling van Materialen

 • Partijen zullen voorafgaand aan de ontwikkeling van de Materialen vaststellen op welke wijze en conform welke methodiek de Diensten worden uitgevoerd, alsmede aan welke technische en functionele eisen de ontwikkelde Materialen moeten voldoen.
 • Webbers spant zich in om Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de Diensten periodiek op de hoogte te houden over de voortgang van de werkzaamheden.
 • Webbers zal de ontwikkelde Materialen opleveren indien deze in haar professionele opinie voldoen aan de vooraf vastgelegde technische en functionele eisen dan wel geschikt zijn voor operationeel gebruik. Opdrachtgever zal de opgeleverde materialen vervolgens beoordelen conform de procedure uit artikel 19.

Artikel 19. Oplevering en acceptatie

 • Nadat de Materialen ter acceptatie bij de Opdrachtgever zijn opgeleverd, dient hij binnen 14 dagen te evalueren of de Materialen voldoen aan de overeengekomen eisen. Indien dit niet het geval mocht zijn, kan Opdrachtgever de Materialen afkeuren.
 • Opdrachtgever kan Materialen uitsluitend afkeuren indien het opgeleverde niet voldoet aan de vooraf overeengekomen eisen. De afkeuring dient schriftelijk en voldoende gemotiveerd aan Webbers kenbaar te worden gemaakt binnen de hiervoor genoemde evaluatieperiode. Als Webbers niet binnen deze periode een afkeuring ontvangt, worden de Materialen als geaccepteerd beschouwd.
 • Opdrachtgever kan Materialen niet afkeuren wegens kleine gebreken die van ondergeschikte betekenis zijn en daarom een afkeuring niet rechtvaardigen. Wel zal Webbers zich inspannen om dergelijke gebreken zo spoedig mogelijk en in overleg met Opdrachtgever te herstellen.
 • In het geval van afkeuring zal er een naar oordeel van Webbers redelijk aantal revisieronden volgen. Webbers zal zich daarbij inspannen om de gebreken weg te nemen. Dit kan Webbers doen door de Materialen aan te passen, dan wel door gemotiveerd aan te geven waarom de reden van afkeuring niet opgaat.
 • De kosten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden kunnen afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij er voor de ontwikkeling van de Materialen een vaste prijs is overeengekomen.
 • Als Opdrachtgever de Materialen na aanpassing of motivatie door Webbers blijft afkeuren en Webbers ten minste 2 keer in de gelegenheid is gesteld om gebreken te herstellen, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. In dat geval is Opdrachtgever slechts verplicht om de reeds door Webbers geleverde Diensten en gewerkte uren te vergoeden, maar heeft Opdrachtgever niet het recht om de Materialen te blijven gebruiken.
 • Tot het moment van acceptatie mogen de Materialen niet voor operationele doeleinden worden ingezet. Indien Opdrachtgever de Materialen wel op een dergelijke manier inzet, worden deze als geaccepteerd beschouwd.
 • Na acceptatie is Webbers niet langer aansprakelijk voor het niet voldoen van de Materialen aan de overeengekomen eisen. Eventuele door Webbers toegezegde garanties blijven onverkort van toepassing. Ook kan Webbers eventuele onderhoudsen herstelwerkzaamheden (blijven) verrichten indien dit uitdrukkelijk onderdeel is van de overeengekomen Diensten.
 • Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Webbers het recht om de Materialen per fase op te leveren. De in dit artikel beschreven procedure geldt onverkort voor iedere (deel)levering, met dien verstande dat Opdrachtgever een goedof afkeuring niet mag baseren op (onderdelen van) Materialen die reeds in een eerdere fase zijn geaccepteerd.
 • Webbers heeft het recht om te wachten met de aanvang van een nieuwe fase tot Opdrachtgever het opgeleverde in de eerdere fase heeft geaccepteerd.

Artikel 20. Installatie en configuratie

 • Als dit onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, zal Webbers de Materialen installeren en configureren op de door Opdrachtgever aangewezen ICT-infrastructuur. De keuze, aanschaf en het beheer van deze ICT-infrastructuur is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 • Webbers kan aanwijzingen geven over de configuratie en verdere eisen waaraan de ICT-infrastructuur van Opdrachtgever moet voldoen. Indien de ICT-infrastructuur hier niet aan voldoet, heeft Webbers het recht om de installatie en configuratie van de Materialen te weigeren dan wel uit te stellen.

Artikel 21. Onderhoud en ondersteuning

 • Webbers is alleen gehouden om onderhoud te verrichten met betrekking tot de onder de Overeenkomst ontwikkelde en/of beschikbaar gestelde Materialen indien en voor zover dit expliciet onderdeel is van de overeengekomen Diensten.
 • Indien Opdrachtgever ondersteuning verlangt bij het gebruik van de ontwikkelde en/of beschikbaar gestelde Materialen, kan Webbers hiervoor aanvullende kosten in rekening brengen, tenzij deze ondersteuning expliciet is inbegrepen bij de overeengekomen Diensten.

Artikel 22. Kwaliteit en interoperabiliteit

 • Webbers spant zich maximaal in om de Materialen voor Opdrachtgever zo goed mogelijk te ontwikkelen, maar kan niet garanderen dat de Materialen bij oplevering dan wel op enig moment in de toekomst volledig vrij zijn van fouten.
 • Webbers zal Opdrachtgever op verzoek op de hoogte stellen van deze eventuele systeemvereisten om gebruik te kunnen maken van de Materialen. Webbers kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet functioneren van de geleverde Materialen op systemen die hiervan afwijken. Daarnaast is Webbers niet verplicht om aanpassingen te maken in de Materialen ten behoeve van de juiste werking op dergelijke systemen. Webbers zal echter wel assistentie verlenen bij het zoeken naar een passende oplossing, voor zover zij dit redelijk acht.
 • Webbers is niet verantwoordelijk voor het onbruikbaar zijn van ontwikkelde Materialen indien dit wordt veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet tijdig heeft gemigreerd (al dan niet op aanwijzing van Webbers) naar actuele standaarden, of gebruik maakt van standaarden die niet langer worden ondersteund.
 • Eventuele koppelingen met software of diensten van derden kunnen de technische en functionele werking van de Materialen beïnvloeden. Voor dergelijke koppelingen, software en diensten van derden kan Webbers géén aansprakelijkheid aanvaarden. Eventuele resultaats- en garantieverplichtingen die rusten op Webbers, gelden niet voor gemaakte koppelingen en ook niet voor de software of diensten van derden.

Artikel 23. Gebruik van bronmaterialen

 • Indien bij de Diensten gebruik wordt gemaakt van gegevens of bronmaterialen van Opdrachtgever, staat Opdrachtgever in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de betreffende gegevens en bronmaterialen.
 • Webbers heeft het recht, maar is niet verplicht, om de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens en bronmaterialen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de onvolkomenheden heeft weggenomen.
 • Indien door Opdrachtgever aan Webbers verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten van derden, staat Opdrachtgever ervoor in dat hij beschikt over de licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Webbers in het kader van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal Webbers vrijwaren van eventuele claims van derden in dit kader.

Artikel 24. Opname in app-stores

 • Als de Diensten mede bestaan uit het ontwikkelen van applicaties voor mobiele apparaten (bijvoorbeeld iOS en Android), zal Webbers de applicaties aanbieden aan de aanbieders van de relevante app-stores (bijvoorbeeld Apple en Google) nadat de applicaties door Opdrachtgever zijn geaccepteerd.
 • Webbers zal het aanbieden verzorgen uit naam van Opdrachtgever, en zal daarbij een door Opdrachtgever beschikbaar gesteld account gebruiken. Aan het registreren van een dergelijk account kunnen (periodieke) kosten verbonden zijn. Deze zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 • Webbers zal zich maximaal inspannen om de applicatie te laten accepteren door de exploitanten van de app-stores. Opdrachtgever aanvaardt echter dat acceptatie ter discretie van deze betreffende app-store aanbieder gebeurt en zonder opgaaf van redenen kan worden geweigerd.
 • Indien de applicatie niet wordt geaccepteerd door de app-store, zullen Partijen in gezamenlijk overleg een of meer aanpassingen doorvoeren om alsnog tot acceptatie te komen. Indien na een redelijk aantal pogingen acceptatie uitblijft, kunnen beide Partijen de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. De reeds door Webbers geleverde Diensten en verrichte werkzaamheden zullen in dat geval pro rata worden afgerekend.
 • De kosten voor het doorvoeren van aanpassingen na afkeuring door een app-store komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 25. Materialen van derden

 • Webbers heeft het recht om bij de levering van de Diensten gebruik te maken van Materialen van derden (zowel open source als closed source). Webbers zal Opdrachtgever hierover voor zover redelijkerwijs mogelijk vooraf informeren.
 • Voor de Materialen van derden kunnen aanvullende (licentie)voorwaarden gelden, welke op aanvraag bij Webbers beschikbaar zijn. Opdrachtgever stemt bij voorbaat in met deze voorwaarden en is zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan. Opdrachtgever vrijwaart Webbers voor eventuele claims van derden in dit kader.
 • Eventuele (licentie)kosten voor Materialen van derden zullen vooraf door Webbers worden gecommuniceerd en zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 • Toeleveranciers van Webbers kunnen updates en upgrades uitbrengen om fouten in Materialen op te lossen of de prestaties daarvan te verbeteren. Dit kan resulteren in een verandering in functionaliteit. Tenzij het beschikbaar stellen van updates en upgrades onderdeel is van de overeengekomen Diensten, kunnen aan het beschikbaar stellen van updates of upgrades aanvullende kosten verbonden zijn.
 • Tenzij dit onderdeel is van de overeengekomen Diensten, is Opdrachtgever er zelf voor verantwoordelijk om in het geval van updates of upgrades over te stappen op een nieuwe versie van de Materialen.

Consultancy en optimalisatie

Artikel 26. Consultancy en projectmanagement

 • Webbers zal zich inspannen om de Diensten naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Webbers opereert hierbij geheel zelfstandig en staat niet onder leiding of toezicht van Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het opvolgen van de adviezen geheel voor risico komt van Opdrachtgever. Webbers is enkel aansprakelijk voor geleden schade voor zover dit uit de Overeenkomst voortvloeit.
 • Webbers zal de Diensten verrichten tijdens haar gebruikelijke Kantooruren en is niet gehouden om ook Diensten buiten Kantooruren voor Opdrachtgever te verrichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Opdrachtgever heeft niet het recht om de door Webbers gegeven adviezen dan wel anderszins (als onderdeel van de Diensten) beschikbaar gestelde Materialen te delen met derden, tenzij Webbers hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 • Webbers is alleen gehouden om Opdrachtgever tussentijds te informeren over de voortgang van de werkzaamheden indien en voor zover dit blijkt uit de Overeenkomst.

Artikel 27. Online marketing

 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Webbers zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de Overeenkomst toegang krijgt tot bestaande accounts voor sociale media en andere (online) diensten, voor zover dit redelijkerwijs nodig is in het kader van de uitvoering van de Diensten.
 • Webbers heeft het recht om in naam van Opdrachtgever aanvullende accounts voor sociale media en andere (online) diensten te openen. Indien aan dergelijke registraties kosten verbonden zijn, zal Webbers uitsluitend het recht om een account te openen met toestemming van Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever machtigt Webbers om in zijn naam (commerciële) uitingen te verspreiden via sociale media en andere (online) diensten. Webbers heeft het recht om daarbij de merknaam, het logo en eventuele andere relevante onderscheidingstekens van Opdrachtgever te gebruiken.

Artikel 28. Optimalisatie

 • Webbers kan nadrukkelijk geen garanties geven over het bereiken van een bepaald resultaat en/of het behalen een bepaalde positie in het kader optimalisatie (bijvoorbeeld als het gaat om het behalen van een bepaalde positie in zoekmachines of het genereren van leads met behulp van online advertenties) . Dit is mede afhankelijk van de aanbieder van de zoekmachine dan wel het betreffende (advertentie)platform en de inspanningen die worden gedaan door concurrenten van Opdrachtgever.
 • Webbers heeft het recht om in naam van Opdrachtgever accounts aan te maken voor onder meer maar niet uitsluitend Google Analytics en Google Search Console bij zoekmachines en andere (online) diensten en om daarbij alle benodigde gegevens van Opdrachtgever te verstrekken. Indien aan dergelijke registraties kosten verbonden zijn, komen deze voor rekening van Opdrachtgever.

Hosting en domeinnaamregistratie

Artikel 29. Gebruiksregels

 • Het is Opdrachtgever en Eindgebruikers verboden om de Diensten te gebruiken in strijd met Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving, dan wel op een wijze die anderszins onrechtmatig is.
 • Onverminderd het hiervoor bepaalde is het Opdrachtgever en Eindgebruikers uitdrukkelijk niet toegestaan, ongeacht of dit rechtmatig is, om met gebruik van de Diensten bepaalde gegevens of materialen op te slaan of te verspreiden die:
  • een kwaadaardige inhoud (zoals virussen, malware of andere schadelijke software) bevatten of een verwijzing hiernaar bevatten;
  • inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatdragend zijn;
  • informatie bevatten over (of die behulpzaam kunnen zijn bij) het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of een andere grondslag verwerken van persoonsgegevens van derden; of
  • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten.
 • Het is Opdrachtgever en Eindgebruikers slechts toegestaan om met gebruik van de Diensten (ongevraagde) commerciële, charitatieve of ideële communicatie te verspreiden met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 • Opdrachtgever en Eindgebruikers onthouden zich ervan om met gebruik van de Diensten andere klanten van Webbers te hinderen dan wel schade toe te brengen aan de systemen of netwerken van Webbers of derden. Het is verboden om processen of programma's op te starten waarvan men weet of moet weten dat deze Webbers of derden hinderen, of dat deze schade kunnen veroorzaken.
 • Alle gedragingen en nalatigheden van Eindgebruikers komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is er zelf voor verantwoordelijk om hen op de hoogte te stellen van de geldende gebruiksregels en eventuele andere relevante toepasselijke voorwaarden.

Artikel 30. Notice-and-takedown

 • Indien een derde Webbers erop wijst of als Webbers constateert dat er met gebruik van de Diensten bepaalde materialen worden opgeslagen of verspreid waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden of waardoor anderszins onrechtmatig of in strijd met wet- en regelgeving of de Overeenkomst wordt gehandeld, zal Webbers de Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding.
 • Webbers zal Opdrachtgever in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn op de klacht te reageren en zo nodig maatregelen te treffen. Als Opdrachtgever dit nalaat, kan Webbers zelf alle redelijke maatregelen nemen om de overtreding te beëindigen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde gegevens worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt, of dat de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk wordt geblokkeerd. In spoedeisende gevallen kan Webbers direct ingrijpen, zonder Opdrachtgever te waarschuwen.
 • Webbers is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever of Eindgebruikers als gevolg van een afsluiting van de Diensten of het verwijderen van materialen in het kader van de in dit artikel beschreven procedure.
 • Webbers is gerechtigd om de naam, het adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever of de betreffende Eindgebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever (of een Eindgebruiker) inbreuk maakt op diens rechten, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke of jurisprudentiële vereisten.
 • Opdrachtgever vrijwaart Webbers voor eventuele claims van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de materialen die met gebruik van de Diensten worden opgeslagen of verspreid inbreuk maken op diens rechten dan wel anderszins onrechtmatig zijn.

Artikel 31. Gebruikslimieten

 • Webbers kan een maximum stellen aan de capaciteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid dataverkeer, verwerkingscapaciteit, opslag of gebruikersaccounts) die Opdrachtgever mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.
 • Bij overschrijding van de hiervoor bedoelde limieten kan Webbers er niet voor instaan dat de Diensten volledig en correct blijven functioneren. In overleg tussen Partijen kan in een zodanig geval worden besloten om de Diensten (tegen meerprijs) uit te breiden.
 • Indien een overeengekomen limiet voor de Diensten door Opdrachtgever ten minste twee keer op rij of twee keer binnen een tijdsbestek van 6 maanden wordt overschreden, heeft Webbers zonder voorafgaande toestemming het recht om Opdrachtgever over te zetten op een uitgebreider pakket dat, gelet op het daadwerkelijke gebruik van Opdrachtgever, passend is. Webbers zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren indien een dergelijke wijziging heeft plaatsgevonden.

Artikel 32. Beschikbaarheid en onderhoud

 • De beschikbaarheid en het onderhoud van de Diensten is steeds op basis van “best effort” en met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 • Webbers zal zich inspannen om de Diensten zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar kan geen ononderbroken beschikbaarheid garanderen. Webbers heeft het recht om de Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen, bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.
 • Webbers zal zich inspannen om gepland onderhoud vooraf bij Opdrachtgever aan te kondigen. In het geval van spoedonderhoud is een voorafgaande melding niet mogelijk, maar zal Webbers zich inspannen om Opdrachtgever gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden op de hoogte te houden over de aard en de verwachte duur van het onderhoud.
 • Webbers zal gepland onderhoud uitvoeren op een door haar gekozen moment, maar spant zich in om de werkzaamheden te laten plaatsvinden op een tijdstip waarop het gebruik van de Diensten relatief beperkt is.
 • Indien er hinder, schade of een ander gevaar ontstaat of dreigt te ontstaan voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Webbers of derden, bijvoorbeeld door het overmatig versturen, uploaden of downloaden van gegevens, (D)DOS-aanvallen of andere netwerkaanvallen, slecht beveiligde systemen, of activiteiten van virussen of andere schadelijke software, heeft Webbers het recht om alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden of te voorkomen. Dit kan resulteren in tijdelijke onbeschikbaarheid van de Diensten. Webbers zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 33. Domeinnaamregistraties

 • De aanvraag en toekenning van een domeinnaam is onderworpen aan procedures van de registrerende of uitgevende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) voor .nl-domeinnamen. Deze instantie beslist over de toekenning. Webbers vervult slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag door dergelijke instanties wordt gehonoreerd.
 • Opdrachtgever dient bij het gebruik van de domeinnaam alle wet- en regelgeving en alle door de registrerende of uitgevende instantie gestelde voorwaarden in acht te nemen. Het gebruik geschiedt volledig onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart en stelt Webbers schadeloos voor alle schade die verband houdt met het gebruik van de domeinnaam.
 • Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat eventuele geschillen kunnen worden afgedaan via de Dispute Resolution Policies (DRP) van de registrerende of uitgevende instantie, zoals de “Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen” van SIDN.
 • Opdrachtgever kan uitsluitend uit de schriftelijke bevestiging van Webbers, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 • Omdat er rechten van derden in het geding kunnen zijn, kan Webbers niet het bestaansrecht of de continuïteit van geregistreerde domeinnamen garanderen. Webbers kan niet voorkomen dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie dan wel een vervangende domeinnaam.
 • Webbers heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk te maken of te blokkeren, dan wel op zijn eigen naam te (doen) plaatsen of op te heffen als Opdrachtgever te kort komt in de nakoming van de Overeenkomst en deze tekortkoming niet binnen 14 dagen na ingebrekestelling door Webbers herstelt.
 • Indien de Overeenkomst wordt opgezegd of ontbonden wegens wanprestatie van Opdrachtgever, heeft Webbers het recht de domeinnamen van Opdrachtgever op te zeggen, zonder aansprakelijk te zijn voor hieruit voortvloeiende schade.

Verwerking van persoonsgegevens

Artikel 34. Uitgangspunten en rolverdeling

 • Bij de uitvoering van de Overeenkomst kan Webbers persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen dient dit aanvullende hoofdstuk in een zodanig geval als (sub)verwerkersovereenkomst.
 • Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, moet Opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als verwerker indien de klanten van Opdrachtgever het doel en de middelen van de verwerking bepalen. Afhankelijk van de rol van Opdrachtgever moet Webbers als verwerker dan wel subverwerker worden aangemerkt.
 • Alle begrippen in dit aanvullend hoofdstuk die gedefinieerd zijn in de AVG, hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.

Artikel 35. Verwerking van persoonsgegevens

 • Webbers zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming van Opdrachtgever worden bepaald.
 • De doeleinden van de verwerking, evenals de categorieën betrokkenen en de soorten persoonsgegevens die bij de levering van de Diensten worden verwerkt, worden nader beschreven in de Overeenkomst.
 • Webbers heeft geen zelfstandige zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Webbers neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

Artikel 36. Verplichtingen van Partijen

 • Partijen zullen ieder zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval de AVG.
 • Webbers zal Opdrachtgever, op diens uitdrukkelijke verzoek, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande de naleving van de verplichtingen uit dit aanvullende hoofdstuk.
 • De verplichtingen van Webbers die uit dit aanvullend hoofdstuk voortvloeien, gelden ook voor personen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Webbers, waaronder werknemers in de breedste zin van het woord.
 • Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Webbers tegen alle claims van derden die hiermee verband houden.
 • Webbers zal Opdrachtgever ondersteunen bij de uitvoering van een Data Protection Impact Assessment (“DPIA”) of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, mocht dit wettelijk verplicht zijn. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 • Webbers zal Opdrachtgever onverwijld informeren indien een instructie van Opdrachtgever naar mening van Webbers in strijd is met de AVG.

Artikel 37. Doorgifte van persoonsgegevens

 • Webbers mag persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Doorgifte naar landen buiten de EER is eveneens toegestaan, mits hierbij de voorschriften uit de AVG in acht worden genomen.
 • Webbers zal Opdrachtgever, op diens uitdrukkelijke verzoek, informeren over het land of de landen waarin de persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 38. Inschakelen van subverwerkers

 • Opdrachtgever geeft Webbers toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik te maken van derden (“subverwerkers”), met inachtneming van de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Indien Webbers voornemens is een nieuwe subverwerker in te schakelen, zal zij Opdrachtgever daarover schriftelijk informeren. Opdrachtgever heeft het recht om tegen de inschakeling van nieuwe subverwerker(s) binnen 2 weken na kennisgeving schriftelijk bezwaar te maken. Als Opdrachtgever niet binnen deze periode bezwaar maakt, wordt zij geacht in te stemmen met het inschakelen van de nieuwe subverwerker(s).
 • Indien Opdrachtgever bezwaar maakt tegen het inschakelen van een subverwerker, is Webbers mogelijk niet in staat om de Diensten volledig te (blijven) leveren. Partijen zullen in een zodanig geval in overleg treden om tot een passende oplossing te komen. Indien Partijen geen oplossing kunnen vinden, heeft Webbers het recht om de subverwerker alsnog in te schakelen en heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst op te zeggen tegen en uiterlijk tot de datum waarop de nieuwe subverwerker wordt ingeschakeld.
 • Webbers zorgt ervoor dat ingeschakelde subverwerkers dezelfde of vergelijkbare verplichtingen op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Webbers is overeengekomen in dit hoofdstuk. Bij niet-naleving van deze verplichtingen is Webbers zelf jegens Opdrachtgever aansprakelijk alsof zij de fouten zelf heeft begaan (conform de aansprakelijkheidsregeling uit artikel 12).

Artikel 39. Beveiliging

 • Webbers zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens teneinde deze te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens).
 • Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens aan Webbers beschikbaar indien zij zich ervan heeft verzekerd dat er passende beveiligingsmaatregelen zijn genomen.
 • Hoewel Webbers zich maximaal inspant om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen, kan Webbers er niet voor instaan dat de genomen beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.

Artikel 40. Datalekken

 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (ook wel “datalek”) aan de relevante toezichthouder en de betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke verplichting te voldoen, stelt Webbers de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte in het geval van een datalek.
 • De meldplicht van Webbers aan Opdrachtgever behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een datalek is geweest alsmede, voor zover bekend bij Webbers, de in artikel 33 lid 3 AVG bedoelde informatie. Indien Webbers niet over alle in dit artikel bedoelde informatie beschikt, zal zij deze alsnog zo spoedig mogelijk verzamelen en ter beschikking stellen aan Opdrachtgever.
 • Indien de wet- en regelgeving dit vereist, zal Webbers meewerken aan het informeren van de relevante toezichthouders en de betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt.

Artikel 41. Rechten van betrokkenen

 • In het geval dat een betrokkene een van zijn of haar wettelijke rechten wenst uit te oefenen en het verzoek hiertoe richt aan Webbers, zal Webbers dit verzoek doorsturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal vervolgens zorgdragen voor de afhandeling van het verzoek. Webbers mag de betrokkene van het doorzenden van het verzoek de hoogte stellen.
 • In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn of haar wettelijke rechten richt aan Opdrachtgever zal Webbers, indien Opdrachtgever dit verlangt, redelijke medewerking verlenen indien Opdrachtgever het verzoek niet zelfstandig af kan handelen. Eventuele hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 42. Geheimhouding

 • Op alle persoonsgegevens die Webbers van Opdrachtgever ontvangt of die Webbers zelf verzamelt in het kader van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
 • De in het vorige lid bedoelde geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens aan een derde te verstrekken.

Artikel 43. Auditrechten

 • Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de verplichtingen van Webbers die voortvloeien uit dit hoofdstuk. De kosten hiervoor, ook de redelijke kosten die Webbers maakt bij de audit, zijn voor Opdrachtgever.
 • De in het vorige lid bedoelde audit krijgt alleen doorgang indien Opdrachtgever de eventuele reeds aanwezige auditrapportages bij Webbers heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een audit wordt gerechtvaardigd als de bij Webbers aanwezige rapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van dit hoofdstuk door Webbers.
 • Webbers zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn beschikbaar stellen.
 • De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt niet eerder dan 2 weken na aankondiging door Opdrachtgever plaats. Partijen zullen in overleg de exacte datum en het tijdstip van de audit vaststellen.
 • Opdrachtgever zal maximaal eens per jaar een audit uitvoeren bij Webbers, tenzij er een concreet en aantoonbaar vermoeden is van niet-naleving van de afspraken in dit hoofdstuk door Webbers.
 • De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door Partijen gezamenlijk.

Artikel 44. Exit-regeling

 • In het geval van beëindiging van de Overeenkomst zal Webbers zonder onredelijke vertraging, op verzoek en kosten van Opdrachtgever, tenzij enige wettelijke verplichting zich hiertegen verzet, de persoonsgegevens van Opdrachtgever die zijn opgeslagen bij Webbers (i) terugbezorgen aan de Opdrachtgever, of (ii) zo spoedig mogelijk wissen. Dit echter met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.
Close

Free Discovery session

Are you interested to discover how Webbers will help you grow? Please say hello! We will cover:

 • What is this project about?
 • What led up to this project?
 • Why is this work important?
 • What problem are we attempting to solve?
 • How will we solve this problem?
 • What hypotheses, unknowns do we still need to investigate?
 • What factors may affect the project outcome?