Terms & conditions

Artikel 1 Begripsbepaling

Webbers Agency: Webbers, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 78096820.

Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan het Webbers Agency opdraagt/opdragen werkzaamheden te verrichten en/of diensten te verlenen.

Dienstverlener: een derde partij met wie de opdrachtgever door bemiddeling van het Webbers Agency een overeenkomst aangaat. De dienstverlener is met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze diensten.

Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande de levering van producten en/of diensten op afstand.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Webbers Agency aan de opdrachtgever, bestellingen van de opdrachtgever voor Webbers Agency en overeenkomsten tussen Webbers Agency en de opdrachtgever, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling of het afsluiten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na uitdrukkelijk schriftelijk en aangetekend overeengekomen worden afgeweken.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing en zullen partijen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
 5. Indien het Webbers Agency niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat het Webbers Agency het recht verliest om in de toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Algemene voorwaarden van derden of opdrachtgever zijn voor het Webbers Agency niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3 Aanbieding en acceptatie

 1. Alle aanbiedingen en offertes, die door het Webbers Agency zijn opgesteld, zijn geheel vrijblijvend en onverbindend, en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Aanbiedingen en offertes zijn definitief na het ondertekenen van de offerte of het accorderen via e-mail door het Webbers Agency en opdrachtgever, de aanbiedingen en offertes worden zo een overeenkomst tussen Webbers Agency en de opdrachtgever.
 3. De ondertekende offerte dient per post of het akkoord dient per e-mail toegezonden te worden door de tot daartoe bevoegde persoon.

Artikel 4 Duur en beëindiging overeenkomst

 1. Indien de client aan het Webbers Agency een opdracht verstrekt, is de client jegens het Webbers Agency en dienstverlener gebonden aan deze opdracht, ongeacht het feit of er een bevestiging wordt verstrekt door de client. Wordt er door het Webbers Agency een bevestiging verstrekt, dan geldt dit als bewijs voor de inhoud van de overeenkomst.
 2. Een overeenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 3. Alle overeenkomsten tussen het Webbers Agency en opdrachtgever, die voor onbepaalde tijd worden aangegaan, hebben een duur van één jaar, met een stilzwijgende verlenging van één jaar.
 4. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd, tenzij de opdrachtgever uiterlijk twee maanden van te voren een beëindiging van de overeenkomst heeft aangevraagd.
 5. Beëindiging van de overeenkomst kan geschieden door middel van een aangetekende brief of een e-mail met een vertrouwd e-mailadres van de opdrachtgever.
 6. Het Webbers Agency kan de overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen ten opzichte van het Webbers Agency, niet behoorlijk of volledig voldoet, of in strijd handelt met de algemene voorwaarden.
 7. Het Webbers Agency heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien: de opdrachtgever in strijd handelt met de (inter)nationale wet en regelgeving, de opdrachtgever in strijd handelt met de algemene waarden en normen, de opdrachtgever discrimineert ten aan zien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
 8. Het Webbers Agency heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever of de consument in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, of verkregen, betrokken is geworden in een wettelijk schuldsanering inzake zijn schulden. Ditzelfde geldt als het Webbers Agency van bovengenoemde een ernstig vermoeden heeft. De opdrachtgever en of de consument heeft bij bovengenoemde geen enkel recht op een schadevergoeding.

Artikel 5 Leveringsvoorwaarden

 1. Het laten maken en eventueel uploaden van een website door het Webbers Agency geschiedt zo spoedig mogelijk na het ondertekenen van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt de levertijd afgesproken.
 2. Indien de levertijd onverhoopt door het Webbers Agency niet gehaald kan worden, wordt de opdrachtgever hier uiterlijk 10 dagen van te voren van in kennis gesteld, waarna het Webbers Agency een nieuw voorstel zal doen aan de opdrachtgever, betreffende de levertijd.
 3. In het geval van het registeren van domeinnamen, dient de opdrachtgever een termijn van drie werkdagen te hanteren, het Webbers Agency zal de domeinnaam na ontvangst van de opdracht binnen één werkdag registreren.
 4. Het Webbers Agency kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te laat of niet leveren van diensten of producten die het Webbers Agency bij een 3e partij afneemt.
 5. Indien het Webbers Agency een opdracht voor de opdrachtgever in zijn geheel heeft afgerond, wordt deze ter controle aangeboden aan de opdrachtgever, na akkoord van de opdrachtgever is de opdracht afgerond. Wijzigingen die na het akkoord nog uitgevoerd dienen te worden, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever tegen het alsdan geldende uurtarief.

Artikel 6 Prijzen

 1. Alle prijzen vermeld op de website van het Webbers Agency, evenals prijzen genoemd in de offerte van het Webbers Agency zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
 2. Het Webbers Agency heeft te allen tijden het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden drie maanden van te voren aan de opdrachtgever bekend gemaakt.
 3. Opdrachtgever heeft het recht om bij prijswijzingen de overeenkomst te ontbinden, met in achtneming van de opzegtermijn genoemd onder artikel 4 lid 4.

Artikel 7 Betalingen

 1. De facturen dienen binnen een termijn van veertien dagen en op de wijze zoals aangegeven door het Webbers Agency, te worden voldaan.
 2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim. De overeenkomst wordt geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Het Webbers Agency heeft het recht om de webhosting op non-actief te zetten. Het weer actief maken van de webhosting gebeurt als het totaal openstaande bedrag is voldaan. De bijkomende kosten voor het activeren van de webhosting bedragen € 50,00 en dienen door de opdrachtgever vooraf voldaan te worden. Daarnaast is de opdrachtgever, bij niet of niet volledige betaling van enige door hem verschuldigde bedragen, met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is de opdrachtgever tevens een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente plus 2% per maand, een gedeelte van de maand voor een hele maand rekende, over het opeisbare factuurbedrag aan het Webbers Agency verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling.
 3. Alle kosten, zowel in als buiten gerechtelijke, de kosten van rechtskundig bijstand daaronder begrepen, die het Webbers Agency moet maken ten gevolge van het niet na komen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Kosten voor internationale betaling van het factuurbedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Indien opdrachtgever van mening is dat in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de opdrachtgever de bezwaren binnen 7 dagen schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. Na ontvangst zal het Webbers Agency een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuur bedrag. Echter blijft de betalingsverplichting en betalingstermijn gewoon van kracht.

Artikel 8 Persoonsgegevens

 1. Het Webbers Agency zal de door de opdrachtgever verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. De verwerking van deze gegevens geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Indien de opdrachtgever zich niet aan de wet of fatsoensnorm houdt, zie artikel 4 lid 6, 7 en 8, heeft het Webbers Agency het recht om de gegevens, genoemd in artikel 8 lid 1, vrij te geven aan alle daartoe bevoegde instanties om zo nodig een onderzoek in te stellen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Het Webbers Agency wijst iedere aansprakelijkheid aangaande de inhoud van de website(s) van de opdrachtgever af.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de juiste informatie en foto(‘s) indien de opdrachtgever opdracht heeft gegeven voor het ontwikkelen en bouwen van een website door het Webbers Agency.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct invullen van de gegevens bij de registratie van domeinnamen. Bij onjuistheden kan het Webbers Agency wijzigingskosten in rekening brengen, te weten € 15,00 per wijziging.
 4. Het Webbers Agency aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen of nalatigheden van de betrokken dienstverleners bij de uitvoering van diensten, noch voor de juistheid van informatie verstrekt door dienstverleners. Voor financieel onvermogen van de dienstverlener is het Webbers Agency niet aansprakelijk. Daarnaast is het Webbers Agency niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden.
 5. Gezien het op internet grote aantallen knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van netwerken en ieder draadloze communicatiemateriaal, moet de opdrachtgever rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Het Webbers Agency kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Het Webbers Agency is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 6. Het Webbers Agency verstrekt de opdrachtgever een wachtwoord als de klant een website of webhosting bij Webbers Agency afneemt. Dit wachtwoord is een random wachtwoord. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om het wachtwoord aan te passen, het Webbers Agency sluit hierbij elke aansprakelijkheid uit.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door het Webbers Agency vervaardigde ontwerp of materiaal is en blijft eigendom van het Webbers Agency, tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen.
 2. Het Webbers Agency heeft het recht om voor de volgende diensten: webdesign en web development, een link te plaatsen in de zogenaamde ‘footer’ van de opdrachtgever met corresponderende tekst als ‘Realisatie door’ of ‘Web ontwikkeling door’ gevolgd door de link naar de website van het Webbers Agency, tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen.
 3. Het Webbers Agency heeft het recht om voor al haar geleverde diensten aan de opdrachtgever een vermelding te plaatsen op haar portfolio, tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen.
 4. Het Webbers Agency is te allen tijden gerechtigd de zaken die zich onder de opdrachtgever (of derden) bevinden, maar tot de eigendom van het Webbers Agency behoren, terug te nemen, zodra het Webbers Agency in redelijkheid kan aannemen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor het Webbers Agency voortvloeien uit het gemene recht: in het bijzonder behoudt het Webbers Agency ook het recht de opdrachtgever na het terug nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

Artikel 11 Wijziging voorwaarden

 1. Het Webbers Agency behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen of bekendmaking van de wijzingen via een e-mail.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per brief of e-mail tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is en de opzegging aantoonbaar vóór de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, is verstuurd door de opdrachtgever.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

 1. Het linken naar goksites op een website gehost door het Webbers Agency is niet toegestaan, tevens is het hosten van goksites niet toegestaan volgens de Nederlandse wetten. Informatie verschaffen over genoemde sites is wel toegestaan.
 2. Indien het Webbers Agency sterke vermoedens of bewijzen heeft dat de opdrachtgever zich niet houdt aan de Nederlandse wetgeving, is het Webbers Agency te allen tijden gerechtigd om de website van de opdrachtgever op non-actief te zetten.
 3. Opdrachtgever kan genoemde artikel 13, geen enkele schade verhalen op het Webbers Agency, in welke vorm dan ook.

Artikel 13 Reclamering

 1. De opdrachtgever dient binnen 8 dagen na levering na te gaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Als er uiterlijk waarneembare aspecten zijn die niet voldoen aan de overeenkomst, dient de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na levering van het product en/of de dienst door Webbers Agency schriftelijk of per e-mail te reclameren. Gebeurt dit niet binnen 8 dagen na levering van het product en/of de dienst, dan vervalt elke aansprakelijkheid ten aanzien van het Webbers Agency.
 2. De opdrachtgever dient ter zake van niet direct waarneembare aspecten die niet voldoen aan de overeenkomst, uiterlijk 1 maand na levering van het product en/of de dienst door Webbers Agency schriftelijk of per e-mail te reclameren. Daarnaast moet de reclamering binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd door de client schriftelijk of per e-mail verstuurd worden naar Webbers Agency. Als er niet binnen 1 maand na levering en/of binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd door de client wordt gereclameerd, vervalt elke aansprakelijkheid ten aanzien van het Webbers Agency.
 3. Indien de reclamering gegrond is, worden de geleverde producten en/of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
 4. Reclamering schort de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Webbers Agency niet op.

Artikel 14 Geschillen

 1. Op alle geschillen tussen het Webbers Agency en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen het Webbers Agency en de opdrachtgever worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van het Webbers Agency. De opdrachtgever heeft het recht om binnen 1 maand nadat het Webbers Agency zich op dit artikellid heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Bijlage: Verwerken van persoonsgegevens

Artikel 1 Algemeen

 1. De begrippen in deze bijlage die worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) hebben de betekenis die in de AVG is toegekend.
 2. Bij het uitvoeren van de overeenkomst treedt Webbers Agency op als verwerker en opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer er sprake is van onderaanneming treedt Webbers Agency op als verwerker en de onderaannemer als subverwerker.

Artikel 2 Doeleinden van verwerking

 1. Webbers Agency verbindt zich onder de voorwaarden van deze bijlage in opdracht van opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het verrichten van public relations- en marketingactiviteiten voor opdrachtgever, het verzenden van nieuwsbrieven in  opdracht van opdrachtgever, technisch onderhoud van websites en webshops, webhosting, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. De persoonsgegevens die door Webbers Agency in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in bijlage 1a. Webbers Agency zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Webbers Agency op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze bijlage zijn genoemd.
 3. De in opdracht van opdrachtgever te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van opdrachtgever en/of de betreffende betrokkenen.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij vanaf 25 mei 2018 een register zal bijhouden met betrekking tot de onder de overeenkomst uitgevoerde gegevensverwerkingen. Opdrachtgever vrijwaart Webbers Agency van alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of het niet-juist naleven van de meldingsplicht en de registerplicht.

Artikel 3 Verplichtingen Webbers Agency

 1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Webbers Agency zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Webbers Agency zal opdrachtgever, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze bijlage, de Wbp en AVG.
 3. De verplichtingen van Webbers Agency die uit deze bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Webbers Agency, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
 4. Webbers Agency zal de opdrachtgever onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de opdrachtgever in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
 5. Webbers Agency zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan opdrachtgever ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).

4. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Webbers Agency mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Webbers Agency daarnaast, indien van toepassing, toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 2. Webbers Agency zal opdrachtgever melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane verwerkingen zullen door Webbers Agency worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
 2. Webbers Agency stelt ten behoeve van de verwerkingen ICT-middelen ter beschikking die door opdrachtgever te gebruiken zijn voor de hierboven genoemde doelen. Webbers Agency verricht zelf alleen op basis van aparte afspraken verwerkingen.
 3. Webbers Agency is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze bijlage, overeenkomstig de instructies van opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
 4. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door opdrachtgever aan Webbers Agency zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Webbers Agency uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust bij opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze bijlage niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 6. Inschakelen van subverwerkers

 1. Opdrachtgever verleent Webbers Agency hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens derden (subverwerkers) in te schakelen.
 2. Webbers Agency zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever mag bezwaar maken indien het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is. Dit bezwaar dient schriftelijk en gemotiveerd, binnen 2 weken te worden ingediend.
 3. Webbers Agency zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen opdrachtgever en Webbers Agency zijn overeengekomen. Opdrachtgever heeft het recht de mogelijk hierbij betrokken overeenkomsten in te zien.
 4. Webbers Agency staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze bijlage door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 7. Beveiliging

 1. Webbers Agency zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Webbers Agency zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 3. Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens aan Webbers Agency ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Inbreuk in verband met persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Webbers Agency de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
 2. Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, ook als alleen nog sprake is van een dreigend lek.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:
 4. de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens registers in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevens registers in kwestie;
 5. de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen; de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
 6. de maatregelen die Webbers Agency heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Webbers Agency, zal Webbers Agency het verzoek doorsturen aan opdrachtgever, en zal opdrachtgever het verzoek verder afhandelen. Webbers Agency mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
 2. Webbers Agency zal opdrachtgever de redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat de opdrachtgever hulp nodig heeft van Webbers Agency voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan Webbers Agency hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Webbers Agency van opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Webbers Agency zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze bijlage, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11. Audit

 1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit de bijlage, en alles dat daar direct verband mee houdt.
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat opdrachtgever de bij Webbers Agency aanwezige soortgelijke relevante auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Webbers Agency aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze bijlage door Webbers Agency.
 3. Webbers Agency zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk.
 5. Alle kosten van de audit worden door opdrachtgever gedragen.
 6. De door opdrachtgever geïnitieerde audit vindt niet eerder dan vier weken na voorgaande aankondiging en maximaal eens per kalenderjaar plaats.

Artikel 12. Duur en beëindiging

 1. Deze bijlage geldt voor de volledige looptijd van de overeenkomst en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking tussen partijen.
 2. Zodra de overeenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Webbers Agency – naar keuze van opdrachtgever – alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan opdrachtgever, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.

Webbers Agency | Hannie Dankbaarpassage 14 | 1053 RT Amsterdam | 020 244 0892| mashud@webbers.com | https://webbers.com
K.v.K. 32 14 35 91 | B.T.W. NL 8202.03.944B01

Bijlage 1a: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Webbers Agency zal in het kader van artikel 1.1 van de bijlage, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van opdrachtgever:

 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adressen;
 • bezoekgedrag.

Van de categorieën betrokkenen:

 • klanten;
 • personeel;
 • leveranciers;
 • accounthouders;
 • sollicitanten;
 • websitebezoekers;
 • mogelijke klanten;
 • leden.

Opdrachtgever staat ervoor in dat de in deze bijlage 1a omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Webbers Agency voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door opdrachtgever.

Bijlage 1b: Subverwerkers Webbers Agency

Facebook, Google (Adwords, Analytics Tag manager & Optimize), Mailchimp, Mollie, Hotjar, Active Campaign, SemRush, HEAP,  MultiSafePay, Monsu, PayPal, CloudVPS, Kinsta Inc., DigitalOcean, LLC, Cloudflare, Inc., Versio B.V..